Aktuality

25. október 19

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. september 19

Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení vyhláška MPSVaR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR tak, že sa prijali tri vzorové prílohy týkajúce sa žiadostí o poskytnutie konkrétnej štátnej dotácie.