Aktuality

24. september 19

Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení vyhláška MPSVaR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR tak, že sa prijali tri vzorové prílohy týkajúce sa žiadostí o poskytnutie konkrétnej štátnej dotácie.

27. august 19

Novela zákona o e-Gevernmente účinná od 1. augusta 2019 sa zaoberá najmä elektronickými schránkami a komunikáciou so Slovenským pozemkovým fondom, ale aj autentifikáciou a autentifikovaným predplatiteľom. Elektronický občiansky preukaz a teda zriadenie takejto elektronickej schránky a rozšírené možnosti jej využívania budú môcť využívať aj fyzické osoby od 15. rokov veku.