Konkurz

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje rozsiahle a mimoriadne zložité právne odvetvia konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia.

Zložitosť tejto právnej úpravy nám názorne ukázal rok 2015 keď sa reštrukturalizovali najväčšie slovenské stavebné firmy a veľké množstvo malých a stredných veriteľov prišlo legálnym spôsobom o svoje už odpracované a zdanené peniaze.

Podľa nášho názoru zložitosť tejto právnej úpravy a s tým spojené uplatňovanie práv veriteľov hraničí až s denegatio iustitiae, keď na kvalifikované uplatňovanie týchto práv počas konkurzu a reštrukturalizácie sú nevyhnutné rozsiahle interdisciplinárne právne a ekonomické vedomosti a skúsenosti, nadobudnuté najmä každodennou praxou v tejto oblasti práva.

Tieto praktické vedomosti však nie sú dostupné každému veriteľovi, ktorý je následne stratený v zložitosti uplatňovania jeho práv, ktoré začínajú podaním mimoriadne formalizovanej prihlášky, následne procesnou aj hmotnoprávnou úpravou osobitných žalôb a námietok, ktoré ak nie sú podané v správnom čase tak sa na ne neprihliada. Ak sa nevyužijú, tak veriteľ môže byť správcom legálne vmanévrovaný do veriteľského postavenia, keď jeho uplatňovaná pohľadávka bude uspokojená v konkurze alebo reštrukturalizácii iba v jednociferných percentách. Dôsledné uplatňovanie práv veriteľov vedia zabezpečiť len odborne a prakticky zdatní právni praktici, pričom v mnohých prípadoch je práve takéto právne poradenstvo pre malých a stredných veriteľov finančne nedostupné.

Advokátska kancelária alianciaadvokátov ak, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v týchto právnych odvetviach, kde zastupuje veriteľov od malých až po tých v mimoriadne silnom postavení. Jedným z partnerov kancelárie je aj aktívny správca. Naša advokátska kancelária vie brať do úvahy aj finančné postavenie malých veriteľov a poskytnúť maximálne dôsledné a efektívne právne služby tak, aby boli pohľadávky našich klientov ako veriteľov uspokojené v čo najvyššej miere.

 

Konkurz

Mgr. Ján Voloch

partner a advokát
správca konkurznej podstaty