• Novela zákona o športe  6/2020 Z. z.    

Zákon z 3. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Aplikačná prax ukázala, že nemožnosť vykonávať šport v kolektívnych športoch profesionálnym športovcom, ako samostatne zárobkovo činným osobám nie je žiadúca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch.

Po novom bude môcť profesionálny športovec vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka.

Navrhovanou úpravou sa umožní športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorý vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako samostatne zárobkovo činné osoby na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 51), alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka (ustanovenie § 269 ods. 2).

  • VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov.

Táto vyhláška po novom všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov a požiadavky na vedenie záznamov ako aj všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy, osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov a na ich chovné zariadenia.

Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada, zariadenie na záchranu chránených živočíchov alebo cirkus ďalej na živočíchy používané na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.Vyhláška stanovuje že v každom zariadení sa musí nachádzať priestor  zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na vykonávanie veterinárnych činností.

Stanovuje sa veková hranica pre chov nebezpečného živočícha Nebezpečného živočícha môže chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb len osoba staršia ako 18 rokov.

Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb nebezpečného živočícha mimo chovného zariadenia sú možné, len ak ide o jeho prepravu v prepravnom zariadení do miesta vykonania veterinárnych činností a služieb alebo do iného chovného zariadenia.

Následne vyhláška stanovuje čo všetko musí obsahovať záznam o chove nebezpečného živočícha. Táto vyhláška prispeje k prehľadnosti podmienok chovu nebezpečných živočíchov.

  • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Hlavným obsahom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844. Jej základným cieľom je vytvoriť v Európskej únii udržateľný, konkurencie schopný a bezpečný energetický systém založený na ďalšom znižovaní emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 a s cieľom dosiahnuť do roku 2050 zníženie emisií skleníkových plynov o 80 až 95 %.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum