Category Archives: Uncategorized @sk

Legal News 06/2021

Vážení klienti, dovoľujem si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky v uplynulom období prijala novelu zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“) a novelu zákona č.  307/2016 Z.  z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Zákonodarca sa prijatím hore uvedených noviel snaží […]

Legal News 05/2021

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len ako „NRSR“) prijala zákon zo dňa 04.05.2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“). Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla aj ekonomickú krízu, ktorá má dopad na mnohých zamestnancov a zamestnávateľov. Štátna podpora, ktorá bola poskytovaná ako aktívne […]

Legal News 07/2020

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako „zákon o prokuratúre“) Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ( ďalej len ako „národná rada“) na deviatej schôdzi, ktorá bola zároveň poslednou pre letnou prestávkou […]

LEGAL NEWS 06/2020

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.10.2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z.z.  Novela prináša najvýraznejšie zmeny v oblasti likvidácie a dodatočnej likvidácie obchodných spoločností a družstiev. Novela sa primárne zameriava na likvidáciu a zrušenie právnických osôb. Okrajovo však rieši aj ďalšie ustanovenia obchodného zákonníka. Ako jedna z noviniek, ktorú novela prináša je úradne osvedčený podpis […]

Legal News 05/2020

Zákon č. 129/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon č. 129/2020 Z. z. reflektuje na nepriaznivú situáciu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19, ktoré zapríčinilo zrušenie mnohých kultúrnych podujatí. Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020 neuskutoční: […]

Legal News 04/2020

Zákon č. 92/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Odklad exekúcií: Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o […]

Legal News 03/2020

Vážení kolegovia, dovoľujem si Vám zaslať právne novinky pre tento týždeň. Zákon č. 46/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v […]

Legal News 02/2020

Novela zákona o športe  6/2020 Z. z.     Zákon z 3. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Aplikačná […]

Legal News 01/2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy ustanovuje podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah a pravidlá jeho zostavovania, ako aj štandardy, všeobecné štandardy, osobitné štandardy pre diaľkovú dopravu, osobitné štandardy pre mestskú dopravu. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. […]

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum