• Zákon č. 129/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zákon č. 129/2020 Z. z. reflektuje na nepriaznivú situáciu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19, ktoré zapríčinilo zrušenie mnohých kultúrnych podujatí.

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020 neuskutoční:

  • nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia,
  • nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia,
  • je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvami sa v tomto prípade rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, výkonných umelcov alebo iných účinkujúcich na podujatí, technicko-organizačného štábu podujatia alebo usporiadateľských služieb, alebo na iné technické alebo organizačné zabezpečenie podujatia vrátane nájmu technických zariadení, priestorov alebo priestranstva.

  • Zákon  č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu:

  • navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo
  • zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písmena.

V prípade, že cena pôvodného zájazdu a nového náhradného zájazdu je rozdielna je potrebné aby si cestovná kancelária a cestujúci tento rozdiel medzi sebou vyrovnali. Oznámenie o náhradnom zájazde musí mať písomnú formu a musí byť doručené na „trvanlivom nosiči“.

Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde odmietne náhradný zájazd cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu. Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vo vzťahu k jednému alebo viacerým cestujúcim z jednej zmluvy o zájazde cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby do 14 dní.

  • Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31. decembra 2016 a v Zbierke zákonov SR bola publikovaná pod č. 374/2016 Z. z.

Vážený klienti dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť zriadenia elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie)

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie písomností  sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. júna 2020 a skončí  sa prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však 11. júna 2020. V prípade Vášho záujmu sa na nás neváhajte obrátiť a my Vás pomôžeme Vašu e-schránku aktivovať

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum