Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.10.2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z.z.  Novela prináša najvýraznejšie zmeny v oblasti likvidácie a dodatočnej likvidácie obchodných spoločností a družstiev.

Novela sa primárne zameriava na likvidáciu a zrušenie právnických osôb. Okrajovo však rieši aj ďalšie ustanovenia obchodného zákonníka. Ako jedna z noviniek, ktorú novela prináša je úradne osvedčený podpis na súhlase vlastníka nehnuteľností stým, že spoločnosť môže sídliť v jeho nehnuteľnosti.

Spoločnosti budú musieť zvýšiť svoju zodpovednosť pri ukladaní účtovných závierok do obchodného registra. Ak spoločnosť lehotu nestihne a omešká sa s uložením účtovnej závierky o viac ako 6 mesiacov, súd rozhodne o jej zrušení.

Mení sa aj okamih, ktorým spoločnosť vstupuje do likvidácie, nakoľko po novom spoločnosť vstúpi do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra je to výrazná zmena oproti minulosti, keď spoločnosť vstupovala do likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti alebo rozhodnutia súdu. Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov spoločnosti alebo príslušného orgánu spoločnosti je potrebné ustanoviť likvidátora spoločnosti. Likvidátor je do svojej funkcie vymenovaný rozhodnutím spoločníkov spoločnosti alebo príslušného orgánu spoločnosti, likvidátora musí byť do funkcie ustanovený najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak sa likvidátor do funkcie neustanovil hore popísaným postupom likvidátora ustanoví súd podľa ustanovení Civilného mimosporového poriadku.

Za likvidátora môže byť ustanovený správca konkurznej podstaty alebo iná fyzická osoba, ktorá s ustanovením za likvidátora súhlasí a spĺňa všetky predpoklady na výkon štatutárneho orgánu spoločnosti.

V prípade že sa likvidátor vzdá svojej funkcie, vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením spoločnosti, pričom listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.

Vstup do likvidácie má nasledovné účinky:

  • na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.
  • zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
  • likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.
  • Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona.

Likvidátor musí zaslať oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie v Obchodnom vestníku. Zároveň  likvidátor zašle výzvu, všetkým veriteľom spoločnosti  iným osobám a orgánom, ktorý sú vstupom spoločnosti do likvidácie dotknuté, aby prihlásili svoje pohľadávky do likvidácie.

Likvidátor zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku a zostavuje zoznam majetku spoločnosti. Veritelia môžu svoje pohľadávky prihlásiť prihláškou ktorú zašlú na adresu likvidátora. Ak si svoju pohľadávku neprihlásia neznamená to že pohľadávka zaniká.

Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum