Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum na základe čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a § 202 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „referendum“).

Referendum sa bude týkať predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom zmeny Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“).

Referendová otázka v oficiálnom znení: ,,Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky“. V zmysle referendovej otázky by sa  Ústava SR mala zmeniť v nasledujúcich článkoch: čl. 73 ods.1, čl. 81a doplnením písmena b), čl. 82 ods. 5, , čl. 84 ods. 3, čl. 86 doplnením písmena n), čl. 93 ods. 2 a zmenou čl. 98 ods. 2.

  • Nové znenie článku 73 ods.1: ,,Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky, ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.‘‘
  • Nové znenie článku 81a v prípade doplnenia písmena b): ,,Mandát poslanca zaniká predčasným skončením volebného obdobia,‘‘
  • Nové znenie článku 82 ods. 5 bude: ,,Zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí uplynutím volebného obdobia, predčasným skončením volebného obdobia alebo jej rozpustením.‘‘
  • Nové znenie článku 84 ods. 3: ,,Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n) a na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. o) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.‘‘
  • Nové znenie článku 86 v prípade doplnenia písmena n): ,,Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä: uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.‘‘
  • Nové znenie článku 93 ods. 2: ,,Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.‘‘
  • Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.‘‘ A to namiesto teraz platného znenia ustanovenia: ,, Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.‘‘

Úspešným referendom a teda i samotným pozmenením vyššie uvedených článkov bude možné uskutočniť predčasné voľby a skrátiť i samotné funkčné obdobie poslancov.

Prezidentka SR ďalej určila i deň konania referenda a to na sobotu 21. januára 2023, lehotu na utvorenie volebných okrskov  a určenie volebných miestností stanovila do 10. novembra 2022. Lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok prezidentka určila do 24. novembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum