Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že novela zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) je vedená pod číslom LP/2022/511 sa momentálne nachádza v štádiu  medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa má ukončiť 02.10.2022.

Novela prináša zmeny v nasledujúcich oblastiach trestného práva:

 • sankcie za požívanie a prechovávanie drog,
 • zvýšenie horných hraníc pri jednotlivých škodách,
 • zvýšenie trestných sadzieb pri vybraných trestných činoch
 • trestný čin nekalej likvidácie sa nahradí trestným činom „Nekalé korporátne praktiky“

Drogové trestné činy

V prípade drogových trestných činov novela odstraňuje vágne pojmi „pre vlastnú potrebu“ a „obvyklá jednorazová dávka drogy“. Naopak, novela ustanovuje presné množstvá drog, od ktorých sa následne bude odvíja aj trestnosť daného skutku.

Novela osobitne reaguje na najčastejšie páchaný drogový delikt, prechovávanie  marihuany v množstve do 1 gramu, (po novom tzv. nepatrné množstvo marihuany), pri ktorom  by sa už neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody. Účelom návrhu v tejto časti je minimalizovať negatívne dopady na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené okrem iného aj viacročným zápisom v registri trestov.

Ďalšou novinkou bude prelomenia zásady retroaktivity aby sa miernejší prístup k drogovým trestným činnom uplatňoval aj na odsúdených páchateľov.

Zvyšovanie horných hraníc pri jednotlivých škodách:

 • škodou malou sa rozumie škoda najmenej 500 €
 • škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 5 000 €
 • Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 50 000 eur.
 • Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 250 000 eur.
 • Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur.

Zvýšenie trestných sadzieb pri vybraných trestných činoch

Pri vybraných trestných činoch novela zvyšuje trestné sadzby. Ide o nasledujúce trestné činy: Zavinený úpadok, Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa, Poškodzovanie a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, Volebná korupcia, Násilie proti skupine obyvateľov, Nebezpečné vyhrážanie, Nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví na chránenej osobe.

Nahradenie trestného činu nekalej likvidácie

Doterajšia úprava bola neefektívna, preto zákonodarca navrhuje zmeny, ktoré umožnia účinne postihovať konania spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. „biele kone“ alebo ich ustanovenie do štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Nižšie prinášame znenie skutkovej podstaty nového trestného činu Nekalé korporátne praktiky:

§ 251b

Nekalé korporátne praktiky

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech

 • vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, aby poskytla svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevzatia práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, alebo
 • prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá poskytla svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevzatia práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto poskytol svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Na novelizáciu TZ má nadväzovať novelizácia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov trestného (ďalej len „TP“), ktorá má priamo reagovať na novelu TZ.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum