Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len ako „NRSR“) prijala zákon zo dňa 04.05.2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“). Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla aj ekonomickú krízu, ktorá má dopad na mnohých zamestnancov a zamestnávateľov.

Štátna podpora, ktorá bola poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce bola často pomalá a neefektívna, preto vznikla dôvodná potreba ukotviť v slovenskom právnom poriadku stály, stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce.

Cieľom  NRSR bolo vytvorenie zákona, ktorý sa stane funkčnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a poskytne systémové, nárokové a transparentné poskytnutie podpory zamestnancom a zamestnávateľov.

Novo prijatý zákon má dva hlavné ciele, ako prvý cieľ môžeme označiť krytie časti alebo celej mzdy zamestnanca a to v čase trvania vonkajšieho faktora (pandémie, mimoriadna situácia), ktorý bude mať dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemôže ovplyvniť alebo mu nemôže predísť, a ktorý má negatívny dopad na prideľovanie práce zamestnancom.

Za druhý cieľ môžeme označiť udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov v čase pretrvávania vonkajšieho faktoru.

Zákon definuje niekoľko základných pojmov:

 • čas skrátenej práce je čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, ktorý je vyvolaný vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa;
 • obmedzenie činnosti zamestnávateľa je prekážkou v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že konkrétny zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine svojich zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času;
 • za vonkajší faktor sa najmä považuje: mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Naopak za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia;

Podmienky poskytnutia podpory:

 • základnou podmienkou poskytnutie podpory je skutočnosť, že sa zamestnávateľ ocitol v „čase skrátenej práce“;
 • ďalšou podmienkou je odvedenie poistného na sociálnom poistení a odvedenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. A to najmenej za 24  kalendárnych   mesiacov  bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory;
 • podmienkou poskytnutia podpory je aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory;
 • podpora sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory;
 • zamestnávateľ musí požiadať o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory;

Podpora sa poskytuje na základe žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len ako „žiadosť“) sa podáva orgánom štátnej správy, konkrétne sú na prijímanie žiadosti oprávnené:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

Žiadosť sa musí podať elektronickými prostriedkami a musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosť podáva zamestnávateľ. Po podaní žiadosti sa o poskytnutí podpory rozhodne do 10 dní. O poskytnutí podpory sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. V prípade, že sa žiadosť o poskytnutie podpory zamietne je možné voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 10 dní.

Výška podpory:

 • výška podpory sa poskytne v sume 60 % priemernej mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa;
 • podpora sa poskytne najviac v sume 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje;

To znamená, že maximálna výška podpory za jednu hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa určí ako 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov.

Obdobie poskytovania podpory:

 • podpora sa bude poskytovať najviac na 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov;

Zamestnávateľa má povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola podpora poskytnutá. Tato povinnosť sa samozrejme nevzťahuje na prípad, keď pracovný pomer skončí zamestnanec.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum