Vážení klienti,

dovoľujem si Vás informovať, že Národná rada Slovenskej republiky v uplynulom období prijala novelu zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“) a novelu zákona č.  307/2016 Z.  z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Zákonodarca sa prijatím hore uvedených noviel snaží reflektovať na spoločenský vývoj a prispôsobiť tomu legislatívu Slovenskej republiky. Nižšie v texte Vám prinášame stručné informovanie o novele zákona o upomínacom konaní a o novele trestného zákona.   

 • Zákon z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

So súčasnou dobou sa neodmysliteľne spája jednoduchý prístup na internet, a stým spojené neobmedzené možnosti pre jeho používateľov. Okrem veľkého množstva výhod v podobe neobmedzeného množstva informácií priniesla táto jednoduchosť prístupu a používania internetu aj nepríjemný fenomén, ktorý sa prejavuje v podobe kybernetického obťažovania.

Výpočet foriem kybernetického obťažovania možno sumarizovať nasledovne: vulgárne alebo výhražné SMS, telefonické obťažovanie formou prezváňania, anonymné telefonáty, vytváranie webových stránok s nevhodnými fotkami obete, vtipmi a narážkami na obeť, ktoré ju zosmiešňujú a ponižujú. Vytváranie skupín na sociálnych sieťach mierených proti obeti, natáčanie a zverejňovanie zosmiešňujúcich, urážlivých videí a fotografií bez vedomia a súhlasu obete, vytváranie blogov, ktoré poškodzujú obeť, falšovanie a ukradnutie identity, šírenie osobných informácií, údajov, klebiet.

Zákonodarca sa rozhodol vyriešiť problém kybernetického obťažovania a zaviesť do trestného zákona novú skutkovú podstatu trestného činu. Za § 360a sa vložil § 360b, ktorý znie nasledovne:

 • Kto inému prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete úmyselne podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života
 1. dlhodobým znevažovaním, zastrašovaním, neoprávneným konaním v jeho mene alebo iným podobným dlhodobým obťažovaním, alebo
 • tým, že neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 • Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku  1
 1. na chránenej osobe, alebo
 • z osobitného motívu.
 • Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku  1
 1. a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
 • hoci bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.

Zákon nadobúda účinnosť 01.07.2021.

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podľa doterajšej právnej úpravy zákona o upomínacom konaní mal žalovaný povinnosť vecne odôvodniť odpor podaný voči platobnému rozkazu. Vecné odôvodnenie odporu spočívalo a stále spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok. Pokiaľ odpor podaný žalovaným nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie odporu a takýto odpor odmieta .

Po novom sa na odpor podaný spotrebiteľom budú klásť menšie nároky. Na odpor podaný žalovaným, ktorý je zároveň spotrebiteľom sa má nazerať miernejšie a to v tom zmysle, že odpor nemusí byť vecne odôvodnený.

Nová právna úprava má dopad aj na konanie o platobnom rozkaze podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len ako „CSP“) aj v tomto prípade má súd odôvodnenosť odporu, ktorý je podaný žalovaným, ktorý je zároveň spotrebiteľom posudzovať miernejšie (pre spotrebiteľa prijateľnejšie).

Všetky konania o platobnom rozkaze začaté pred dňom účinnosti novej právnej úpravy v ktorých súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy, účinnej do 30. júna 2021.

Tento zákon nadobúda účinnosť 01.07.2021

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum