• Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako „zákon o prokuratúre“)

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ( ďalej len ako „národná rada“) na deviatej schôdzi, ktorá bola zároveň poslednou pre letnou prestávkou prerokovali a schválili novelu zákona o prokuratúre. Za Generálneho prokurátora Slovenskej republiky môže byť po novom vymenovaný:

 • občan Slovenskej republiky ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky
 • dosiahol vek 40 rokov
 • má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
 • je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní
 • je bezúhonný,
 • jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora, bude vykonávať riadne a čestne.

Poslanci touto novelou otvorili možnosť kandidovať na post Generálneho prokurátora aj „neprokurátorom“ teda nový generálny prokurátor môže byť každý, kto je okrem iných podmienok má najmenej 15 ročnú prax v právnickom povolaní.

Navrhnúť kandidáta na post Generálneho prokurátora môže:

 • poslanec národnej rady, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
 • verejný ochranca práv
 • Rada prokurátorov Slovenskej republiky
 • profesijná organizácia právnikov

Návrh na voľbu kandidátov na post Generálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohami musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje osoba navrhovaná na kandidáta na generálneho prokurátora. Ak je za generálneho prokurátora vymenovaná osoba, ktorá nie je v čase vymenovania prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry.

Zákonodarca zaviedol nové podmienky na základe, ktorých môže prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky odvolať generálneho prokurátora:

 • bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony
 • svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. (zákonodarca bližšie nespresňuje čo si máme pod týmito pojmami predstaviť čo vytvára priestor pre určitú svojvôľu)

Zákon o prokuratúre mal nadobudnúť účinnosť dňom jeho vyhlásenia, Prezidentka Slovenskej republiky (ďalej len ako „prezidentka“) ho vrátila Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Prezidentka nesúhlasí, s tým aby mala národná rada možnosť generálneho prokurátora odvolať, ak by prestal svoju funkciu vykonávať riadne a čestne. Samotné odvolanie na základe podmienky straty „čestnosti“ môže viesť k zneužívaniu možnosti odvolať generálneho prokurátora v prípade že prestane vyhovovať momentálne vládnucej politickej garnitúre a tým sa zvýši jeho závislosť na národnej rade. Prezidentka preto považuje, ustanovenia zákona o prokuratúre ktoré sa zaoberajú podmienkami odvolania generálneho prokurátora za protiústavné.

Predpokladá sa že Národná rada Slovenskej republiky veto prezidentky prelomí a zákon, tak nadobudne účinnosť v nezmenenej podobe. Prezidentka už dopredu avizovala, že v takom prípade napadne zákon na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Obchodne pravo

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum